Zasady Ochrony Prywatności
[data wejścia w życie:  01 marca 2018]

1. Ciasteczka

Ciasteczka są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej witryny lub aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies:

1) cookies sesyjne: są przechowywane urządzeniu użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś po zakończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika;

2) cookies trwałe: są przechowywane urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stornie internetowej. Stowarzyszenie gromadzi oraz wykorzystuje je w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Pliki cookies gromadzone są automatycznie, niemniej jednak użytkownicy strony mogą w każdej chwili zrezygnować z funkcji przechowywania plików cookies. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową.

Jeśli przeglądarka użytkownika akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie tych plików przez stronę internetową Stowarzyszenia.

2. Ochrona danych osobowych

Administratorem strony internetowej www.equisport.pl jest Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Sportów Konnych – Equi Sport z siedzibą w Warce przy ul. Łąkowej 1, 05-660 Warka, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101270, posiadająca nr NIP: 1230961382 oraz REGON: 01750706500000, dalej: Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie w swojej działalności skupia się na propagowaniu jeździectwa oraz promocji i rozwoju polskiego sportu hippicznego, w tym organizacji zawodów jeździeckich. Działalność Stowarzyszenia obejmuje ponadto organizacje zajęć rekreacyjnych oraz teambulding’owych, jak również prowadzenie pensjonatu dla koni. Prowadzenie takiej działalności wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, będących przykładowo uczestnikami organizowanych przez Stowarzyszenie zawodów, zajęć lub osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia.

Strona internetowa www.equisport.pl została stworzona w celach promowania działalności Stowarzyszenia i nie stanowi źródła gromadzenia lub miejsca przetwarzania danych osobowych. Poniższe informacje zostały przedstawione w celu zwiększenia przejrzystości przetwarzania danych osobowych Osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, których dane są lub mogą być przetwarzane, a zostały zgromadzone przede wszystkim w ramach kierowanych do Stowarzyszenia w formie telefonicznej lub e-mailowej zapytań lub przekazane za pośrednictwem portali społecznościowych, dalej: Osoby zainteresowane.

Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie podejmuje jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), dalej: Ustawa, oraz aktów wykonawczych do Ustawy, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Stowarzyszenie podejmuje także bieżące działania mające na celu dostosowanie zasad przetwarzania oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych do wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Proces gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Strona internetowa nie stanowi źródła gromadzenia ani miejsca przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Osób zainteresowanych gromadzone są wyłącznie poprzez kierowanie do Stowarzyszenia zapytania na podane na stronie dane kontaktowe drogą elektroniczną lub w formie telefonicznej. Stowarzyszenie gromadzi w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy. Procesowi przetwarzania danych podlegają także wszelkie inne dane podane przez Osobę zainteresowaną w kierowanym do Stowarzyszenia zapytaniu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Osoby zainteresowanej, a, o ile Osoba ta wyrazi taką wolę, również w celu zawarcia i realizacji umowy obejmującej usługi świadczone przez Stowarzyszenie (przy czym zawarcie samej umowy następuje w lokalu przedsiębiorstwa). Podanie danych osobowych przez Osobę zainteresowaną jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

Jednocześnie Stowarzyszenie informuje, że kierowanie zapytań w formie elektronicznej na podane na stronie internetowej adresy e-mailowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) jednak wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Stowarzyszenia zapytanie. Za zgodę na otrzymanie takiej informacji uważa się również udostępnienie przez Osobę zainteresowaną w tym celu swojego adresu e-mailowego w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikami Stowarzyszenia.

Dane osobowe Osoby zainteresowanej będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, aby udzielić odpowiedzi na skierowane do Stowarzyszenia zapytanie.

Prawa Osoby zainteresowanej

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich uzupełnienia, aktualizacji lub sprostowania, prawo czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy prawo kontroli przetwarzania danych Osoby zainteresowanej zawartych w zbiorach obejmuje także:

1) uzyskanie informacji, czy taki zbiór istnieje,

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Stowarzyszenie jest zobowiązane do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

W celu skorzystania z ww. uprawnień, Osoba zainteresowana może skontaktować się ze Stowarzyszeniem na adres: equisport@sielanka.pl bądź pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia.

Portale społecznościowe

Na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdują się odnośniki do portali społecznościowych, za pośrednictwem których Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność marketingową oraz informacyjną względem Osób zainteresowanych.

Facebook

Stowarzyszenie prowadzi swój fanpage na portalu Facebook.com, dalej: Portal. Oznacza to, że Stowarzyszenie  jest administratorem danych osobowych Osób zainteresowanych w zakresie danych udostępnionych przez te osoby – zgodnie z ustawieniami ich konta – w związku z opublikowaniem określonego komentarza czy polubienia postu zamieszczonego na fanpage’u Stowarzyszenia. W pozostałym zakresie administratorem danych Osób zainteresowanych jest Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited, w zależności od miejsca zamieszkania Osoby Zainteresowanej zgodnie z zasadami prywatności Portalu. Portal jest również podmiotem, od którego Stowarzyszenie gromadzi dane osobowe udostępniane przez Osoby zainteresowane w ramach poszczególnych wpisów.

Stowarzyszenie informuje, że Osoba zainteresowana ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia jedynie w takim zakresie, w jakim Stowarzyszenie jest administratorem odnośnych danych.

Twitter i YouTube

Analogiczne zasady do przedstawionych powyżej dotyczą również przetwarzania danych osobowych Osób zainteresowanych udostępnionych Stowarzyszeniu w ramach prowadzonego przez nie konta w serwisach Twitter oraz YouTube.

Opublikowanie określonego komentarza czy też skorzystanie z innych funkcjonalności ww. portali społecznościowych przez Osobę zainteresowaną jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią obowiązku informacyjnego zamieszczonego powyższej.

Udostępnianie danych osobowych

Dostęp do danych osobowych Osób zainteresowanych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Stowarzyszenie, a więc przede wszystkim pracownicy oraz współpracownicy Stowarzyszenia, którzy muszą mieć dostęp do danych Osób zainteresowanych w celu realizacji swoich obowiązków zawodowych. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję wydanych upoważnień. Oprócz tego dane osobowe Osób zainteresowanych mogą być udostępniane również podmiotom przetwarzającym, którym Stowarzyszenie zleca czynności wymagające przetwarzania danych, np. prowadzenie fanpage’a,  obsługa informatyczna, o ile zachodzi taka konieczność. Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych Osób zainteresowanych innym osobom ani instytucjom, chyba że dzieje się to na wyraźny wniosek Osoby zainteresowanej albo jest konsekwencją obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

Korzystanie ze strony internetowej, a także kontakt ze Stowarzyszeniem w formie telefonicznej lub e-mailowej oznacza, że Osoba zainteresowana zapoznała się i akceptuje opisane w niniejszym dokumencie Zasady Ochrony Prywatności.

Postanowienia niniejszych Zasad Ochrony Prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe Zasady Ochrony Prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności mają zastosowanie przepisy Ustawy, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 542) oraz  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszych Zasad należy kierować na adres: equisport@sielanka.pl lub korespondencyjnie na adres Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Sportów Konnych – Equi Sport, ul. Łąkowej 1, 05-660 Warka.

Ta strona korzysta z plików cookies ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.